Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia projektu do sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Magistracka 26A/3, 01-413 Warszawa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@czarna-stodola.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Projekt jest przygotowywany na indywidualne zlecenie kupujcąego (zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dn.30.05.2014 – Art. 38, pkt 3 ustawy) oraz zabezpieczony specjalną plombą, której usunięcie uniemożliwi jego zwrot. W przypadku zwrotu, cztery egzemplarze zwracanego projektu muszą być zabezpieczone plombą, w stanie nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania, adaptowania itp.

Możliwość zwrotu projektu po upływie 14 od daty zawarcia umowy sprzedaży albo w wypadku uszkodzenia plomby zabezpieczającej jest zależna wyłącznie od woli sprzedającego i każdorazowo rozpatrywana indywidualnie. Ewentualna decyzja odmowna nie podlega zażaleniu.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu otrzymania projektu. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, po odstąpieniu, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujacy wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania projektu z powrotem.

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić projekt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprawdającego do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie projektu przed jego upływem. Kupujący może zwrócić projekt na adres ul. Magistracka 26A/3, 01-413 Warszawa;