KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO”

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które  mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

 1. Administrator Państwa danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest MATEUSZ OZDOBA prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Warszawie (01-413) przy ul. Magistracka 26A/3 NIP 9212030743, REGON 061741884 – zwanym dalej „CZARNA STODOŁA”.
 2. Rodzaje i cel przetwarzanych danych osobowych
  1. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas składania zapytań ofertowych, realizacji prac projektowych, nadzorów oraz korespondencji także w zakresie poszukiwania pracowników, współpracowników i podwykonawców – „Dane osobowe”, a w szczególności: Dane osób fizycznych lub osób reprezentujących  firmy i instytucje tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, numer telefonu
  2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, w wyjątkowych przypadkach także prywatny numer telefonu lub adres prywatny jeśli został przez Państwa udostępniony a takich danych jak KRS, wpis do CEiDG, polisy ubezpieczeniowe oraz dane osobowe 
   Państwa pracowników.
  3. W przypadku członków Okręgowych Izb Architektów i Inżynierów Budownictwa, decyzje o nadaniu uprawnień i przynależności do Izby, wydawanych na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów, jak również na podstawie ustawy Ministra Transportu i  udownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  4. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego w przypadku inwestorów lub osób ich reprezentujących, bądź reprezentujących przedsiębiorstwa prywatne lub instytucje publiczne, na potrzeby złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane
  5. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego nr pesel i NIP w przypadku kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników świadczących swoje usługi w ramach stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych.
  6. Celem zbierania danych jest realizacja wzajemnych umów i zobowiązań w tym ofertowania, bieżącej korespondencji, wykonywania projektów, opinii i nadzorów zgodnie z profilem prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Odbiorcy danych osobowych
  Informujemy, że w ramach prowadzonych działań możemy każdorazowo przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim w niżej wymienionych celach:
  • Firmom spedycyjnym, kurierskim w celu realizacji dostawy dokumentacji i innych jej elementów.
  • Podmiotom oraz osobom prywatnym, z którymi CZARNA STODOŁA ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączących nas zleceń i umów o prace projektowe wraz z możliwym przekazywaniem wszystkich danych teleadresowych czy korespondencji, notatek, protokołów oraz faktur dla potrzeb współpracującej z nami kancelarii prawnej oraz biura rachunkowego.
  • Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim tylko w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Przekazywania kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu polecenia Państwa jako potencjalnych wykonawców usług w zależności od Państwa kompetencji o ile działania takie nie zostały przez Państwa zastrzeżone.
  • Państwa adresy mailowe mogą być przekazywane osobom trzecim w ramach korespondencji seryjnej, grupowych odpowiedzi na maile, przekazywania maili do kolejnych osób gdzie każdorazowo istnieje możliwość odczytu wszystkich adresatów tych wiadomości w sytuacjach w których jest to niezbędne z punktu widzenia
   zarządzania procesem projektowym.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
  1. W zakresie działań zmierzających do zawarcia z Państwem umowy, w szczególności w zakresie kontaktowania się z Państwem w tym celu, podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes CZARNEJ STODOŁY (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  2. W zakresie nawiązania przez Państwa kontaktu za pośrednictwem strony internetowej CZARNEJ STODOŁY, zawierania z Państwem umowy, wykonywania umowy, umocowania CZARNA STODOŁA do działania w Państwa imieniu przed organami administracji publicznej, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w wypadku dochodzenia przez CZARNĄ STODOŁĘ roszczeń będących przedmiotem umowy również prawnie uzasadniony interes CZARNEJ STODOŁY (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  3. W zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej, takich jak cookies, jak również przetwarzania danych osobowych pracowników CZARNEJ STODOŁY, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. Czas przetwarzania Państwa danych osobowych
  Czas, przez który CZARNA STODOŁA będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Mając powyższe na uwadze przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z:
  • umową – przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, jakie mogą wynikać z umowy
  • Państwa zgodą - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody- danymi archiwalnymi – po wykonaniu umowy dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy lub dłuższy okres. - Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, procesu lub postępowania, a w przypadku wielu postępowań – od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich
  • orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane przez 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowania
 6. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
  2. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
  3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie może zostać przesłane na adres Administratora danych korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: info@czarna-stodola.pl.
  4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego „Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych”
  5. Dane udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
  6. Administrator danych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą Klauzulą Informacyjną oraz zgadzam się z jej postanowieniami.
Upoważniam firmę Mateusz Ozdoba ul. Magistracka 26A/3, 01-413 Warszawa do przechowywania oraz przetwarzania
moich danych osobowych, w związku z profilem wykonywanej działalności.